Maloobchodní podmínky

Právní vztahy Prodávajícího s Spotřebitelem výslovně neupravené těmito MOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

 

Přímý nákup v e-shopu nenípro podnikatele. Pro případný nákup nás kontaktujte.


Maloobchodní podmínky si ve formátu PDF můžete stáhnout zde. 


1. Za''Prodávajícího'' se vtěchto Maloobchodních podmínkách považuje majitel internetového obchodu

RADESIT, s.r.o.

sídlo: M.Benku 2341/9

955 03 Topoľčany

Slovensko

IČO: 36564583

IČ DPH: SK2021898857

Tel: 00421905325420, kontakt není určen k objednávání zboží,

mail: radesit@radesit.sk

 

2. Za''Spotřebitele'' se vtěchto Maloobchodních podmínkách považuje fyzická osoba nepodnikatel, která při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

3. Předmět kupní smlouvy je

Zboží zveřejněné na webovém sídle prodávajícího.

 

4. Bezpečnostní upozornění související s nákupem.

Zboží nabízené prodávajícímjsou náhradní díly do domácích spotrebičů1) elektrické neboneelektrické nebo elektronické zařízení určené pro servis těchto spotřebičů,jejichž používání a montáž vyžaduje odborné znalosti. Ke žádnému zboží nenípřibalen návod k obsluze nebo montáž 2). Spotřebitel bere na vědomí,že veškeré nabízené zboží zveřejněné na webovém sídle prodávajícího nakupujedle vlastního výběru a jeho montáž by měla provést osoba ze zákona odbornězpůsobilá. Veškeré informace o vhodnosti dílů do jednotlivých spotřebičů zestrany prodávajícího nejsou závazné.

 

5. Dodání předmětu kupnísmlouvy

Kupní smlouvou seprodávající zavazuje, že spotřebiteli odevzdá věc, která je předmětem kupnísmlouvy a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a spotřebitel se zavazuje, ževěc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Spotřebitel se stanevlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny. Zboží je dodáno způsobem dleodst.5 písm. c) Prodávající předá kupujícímu předmět smlouvy v dohodnutém množství, jakosti a provedení.

 

6. Uzavření kupní smlouvy

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webovém sídle. Spotřebitelmá možnost před uzavřením kupní smlouvy seznámit se s dostupností zboží, jehohlavními vlastnostmi, cenou a všemi poplatky které jsou zveřejněny v odstavci6. písm. a). Po odeslání objednávky dostane na svou

e-mailovou adresu, ktero uzadal při vyplňování objednávky informaci o přijetí objednávky. Je toautomaticky vygenerovaná informace, která potvrzuje jen přijetí objednávky.Kupní smlouva vzniká až po prověření skladové dostupnosti zboží a telefonickém nebo e-mailovém potvrzení ze strany prodávajícího, že objednávka bude vyřízena.Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebona základě zákonných důvodů. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována,podle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a nenípřístupná třetím nezúčastněným stranám. Tyto MOP jsou k dispozici na webovémsídle prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukcespotřebitelům.

 

7. Ceny, platební a dodacípodmínky

a)

Zveřejněné ceny jsou konečné,včetně DPH, všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získánízboží zaplatit, to se netýká poplatků za přepravu, které jsou zobrazeny až vrámci nákupního košíku, v závěrečné fázi vyplňování objednávky a jejich výše seodvíjí od hmotnosti nebo rozměrů zásilky. Na daňovém dokladu jsou ceny uvedeny v eurech. Kupující za zboží zaplatí v Kč cenu uvedenou v e-shopu. V případě objednání zboží, jehožpovahové vlastnosti vyžadují speciální zabalení nebo speciální manipulaci připřepravě, může být k ceně zboží připočítán poplatek o jehož výši budespotřebitel dodatečně informován. Spotřebitel má možnost se před provedenímobjednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHEapod). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetíobjednávky zboží. Spotřebitel má možnost před vlastním odesláním objednávky jizkontrolovat a případně opravit. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupnísmlouvu pokud spotřebitel neuvedl v objednávce všechny potřebné údaje ainformace o které byl požádán při vyplňování objednávky.

 

b)

Veškeré zboží je zasíláno nadobírku. Spotřebitel zaplatí za zásilku přepravci při doručení v hotovosti.

 

c)

V případě doručenísrozumitelné a kompletní objednávky prodávající informuje spotřebitele termínuodeslání zásilky. Prodávající zajišťuje přepravu zásilky pomocí České pošty. Zásilkyse expedují průběžně dle kapacitních možností. Na poštu do Starého Hrozenkovajezdíme ze Slovenska 2x týdně a proto žádáme o strpení. V zájmu zachování cenmusíme sledovat i rentabilitu provozu vozidla. Předánímzásilky přepravci ztrácí prodávající možnost ovlivňovat čas přepravy a způsobdoručení. Prodávající neodpovídá za škody způsobené zpožděným doručenímzásilky. V případě, že dojde při přepravě zásilky k události, kterou nelzepředvídat a pokud tato událost znemožní doručení zásilky v dohodnutém termínuje se spotřebitelem dohodnutý nový termín doručení.

 

8. Odstoupení od smlouvyspotřebitelem

Ve smyslu zákona o ochraněspotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvyuzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího máspotřebitel právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Zbožíse považuje za převzatý spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určenátřetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebose

a)

zboží objednanéspotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží,který byl dodán jako poslední,

b)

dodává zboží sestávající zvíce dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

c)

zboží dodává opakovaně vurčeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

 

9. Spotřebitel může uplatnitprávo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobězápisu na jiném trvanlivém nosiči, pokud byla smlouva uzavřena ústně, nauplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékolivjednoznačně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupitod smlouvy (dále jen "oznámení o odstoupení od smlouvy"). Spotřebitelmůže použít formulář pro odstoupení od smlouvy který mu předal prodávající.
Formulář si můžete stáhnout zde.

Při odstoupení od smlouvynese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřenéprodávajícím k převzetí zboží a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, ináklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátitprostřednictvím pošty. To neplatí, pokud prodávající souhlasil, že je budesnášet sám.

 

10. Pokud spotřebitelodstoupí od smlouvy o službách a před zahájením poskytování služeb udělilvýslovný souhlas spotřebitel je povinen uhradit prodávajícímu pouze cenu zaskutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

 

11. Pokud se má na základěsmlouvy o službách začít poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupeníod smlouvy nebo pokud spotřebitel o poskytování služby před uplynutím lhůty proodstoupení od smlouvy požádá, spotřebitel udělením souhlasu se zahájenímposkytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí poúplném poskytnutí služby právo na odstoupení od smlouvy.

 

12.Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je

a)

poskytnutíslužby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele aspotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasuztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokuddošlo k úplnému poskytnutí služby,

b)

prodejzboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančnímtrhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty proodstoupení od smlouvy,

c)

prodejzboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného namíru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

d)

prodejzboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

e)

prodejzboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochranyzdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

f)

prodejzboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný sjiným zbožím,

g)

prodejalkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemžjejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí napohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,

h)

provedenínaléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádalprodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětemje

prodejjiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby,pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele

aspotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

i)

prodejzvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebopočítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tentoobal rozbalil,

j)

prodejperiodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodejknih nedodávaných v ochranném obalu,

k)

poskytnutíubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájemautomobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejícíchs činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazujeposkytnout

tytoslužby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,

l)

poskytováníelektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytovánízačalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil,

žebyl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo naodstoupení od smlouvy

 

13.Spotřebitel je povinen

nejpozdějido 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předatprodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí,jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvímjím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestližebylo zboží předáno

kpřepravě nejpozději v poslední den lhůty.

 

14.Povinnosti prodávajícího při odstoupení od smlouvy.

Prodávajícíje povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručeníoznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které odněj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů nadopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající je povinenvrátit spotřebiteli platby stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při svéplatbě. Tím není dotčeno právo spotřebitele dohodnout se s prodávajícím najiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtoványžádné další poplatky. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli

dodatečnénáklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnějšíběžný způsob doručení nabízen prodávajícím. dodatečnými náklady se rozumírozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady nanejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Při odstoupení odsmlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátitspotřebiteli platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitelneprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že sizboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

 

15.Poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady výrobku

Pokudjde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně,včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladuodstranit. Spotřebitel může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebose chyba týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímunevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou,pokud to spotřebiteli nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu, kterou nelzeodstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, máspotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž právapřísluší spotřebiteli, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však spotřebitelnemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věcřádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má spotřebitel právo napřiměřenou slevu z ceny věci.

 

16.Bezpečnost a ochrana informací

Prodávajícíprohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze

kuskutečnění plnění smlouvy se spotřebitelem. Žádné z poskytnutých osobníchúdajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě a podobně s výjimkouuvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícíhose objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání). Prodávajícípostupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména naprávu na zachování lidské důstojnosti a také dbá na ochranu před neoprávněnýmzasahováním do soukromého a osobního života subjektově údajů. Veškeré osobníúdaje, které spotřebitel dobrovolně poskytne prodávajícímu za účelem splněníobjednávky, marketingových akci prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnostia platební morálky spotřebitele jsou shromažďovány, zpracovávány a archivoványv souladu s platnými zákony České republiky. Spotřebitel dává prodávajícímusvůj souhlas ke shromažďování a zpracovávání těchto osobních údajů pro účelysplnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účelyprodávajícího a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu spotřebitele stímto zpracováním, zaslaným na adresu RADESIT, s.r.o. se sídlem M. Benku2341/9, 955 03 Topoľčany, Slovensko. Za písemné vyjádření se v tomto případěpovažuje i forma elektronická. Prodávající může dále při poskytnutí souhlasuzpracovávat tzv. "Cookies" tak, aby usnadnila poskytování služebinformační společnosti v souladu s ustanovením směrnice 95/46 / ES o účelu"cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům bylyznámy informace které se ukládají do koncového zařízení, které používají,Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástrojebyly ukládány do jejich koncových zařízení, například tím, že spustí ve svémprohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

 

17.Řešení sporů

Spotřebitelmá právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu

(e-mailemna radesit@radesit.sk), pokud není spokojen se způsobem, jakým prodávajícívybavil jeho reklamaci, stížnost nebo pokud se domnívá, že prodávající porušiljeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativníhořešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podlezákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle§3 zákona 391/2015 CFU Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12Zákona 391/2015 CFU

Spotřebitelmůže podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO,která je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false


Orgánvykonávající dozor je

Inšpektorát SOI preNitriansky kraj

Staničná 9. P.O.Box 49/A

950 50 Nitra

Slovensko

 

 


1)pokud není v popisu produktu uvedena vhodnost pro průmyslové použití

2)pokud není v popisu produktu uvedeno, že takový návod je přiložen